Łąka 159  17 772 76 00   laka.kancelaria@gmail.com A A A  

Regulamin cmentarza parafialnego przy Parafii pw. św. Onufrego w Łące

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 1. Administratorem cmentarza jest Parafia p.w. św. Onufrego w Łące.
 2. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od świtu do zmroku.
 3. Należy uzyskać zgodę administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np:
 • pogrzeb;
 • budowę pomnika, katakumby;
 • budowę ławek, kwietników i innych elementów ozdobnych przy grobie;
 • sadzenie drzewek, jak również wycinanie już istniejących, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa

Elementy umieszczane bez zgody będą rozebrane.

4. Przy budowie nowego grobowca należy:

 • zachować linię sąsiednich grobów;
 • wywieźć ziemię z cmentarza w przypadku, gdy grób jest wymurowany wewnątrz;

5. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić w dni powszednie od świtu do zmierzchu.

6. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza.

7. Za pochowanie na cmentarzu i za wybudowanie pomnika, katakumby, itd. pobierane są opłaty określone w zasadach funkcjonowania parafialnego funduszu na utrzymanie cmentarza

8. Obowiązujące wymiary grobów:

 • ziemne:

— jednoosobowe: dł. 210 cm, szer. 110cm

— rodzinne: dł. 210 cm, szer. 200 cm

 • pomniki, katakumby;

— jednoosobowe: dł. 230 cm, szer. 130cm

— rodzinne: dł. 230 cm, szer. 260 cm

Za powyższy metraż grobów nie pobiera się opłat.

9. Na cmentarzu zabrania się:

 • pozostawiania dzieci do lat siedmiu bez opieki;
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi, bez zgody administratora cmentarza;
 • zanieczyszczania cmentarza.

10. Wieńce, zwiędłe kwiaty, trawę, znicze, plastik, szkło itp. składamy w miejscu do tego wyznaczonym.

11. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Dnia 01.07.2008 r. 


Zasady funkcjonowania Parafialnego Funduszu Na Rzecz utrzymania Cmentarza w Łące

 1. Parafialny Fundusz Na Rzecz Utrzymania Cmentarza w Łące nazywany dalej „Funduszem” jest funduszem celowym, utworzonym decyzją proboszcza parafii Łąka, za zgodą kompetentnych władz kościelnych.
 2. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu zostają przeznaczone na sfinansowanie prac prowadzonych na cmentarzu parafialnym, bieżące wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza, oraz refundowanie kosztów pochówku osób, o których mowa w  § 4, p. 1 niniejszych zasad.
 3. Źródła finansowania Funduszu są następujące:
 • Dobrowolne składki kwartalne, zadeklarowane i uiszczane przez płatników regularnych, którymi mogą być rodziny posiadające zamieszkanie na terenie parafii Łąka, zgodnie z rejestrem w kartotece parafialnej oraz osoby chcące być pochowane na cmentarzu parafialnym w Łące..
 • Jednorazowe wpłaty wnoszone za pochówek zmarłego przez jego rodzinę.
 • Zbiórka pieniężna organizowana na cmentarzu w Łące w dniu 1 listopada.
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych.
 • Minimalna wysokość jednorazowych wpłat i składek, o których mowa w p.1 i2 jest ustalana corocznie przez proboszcza na wniosek Rady Parafialnej.

IV.

 1. Nienaruszone pozostaje prawo proboszcza do rezygnacji z pobrania wszelkiego typu zwyczajowych opłat
  związanych z pogrzebem, w poszczególnych przypadkach.
 2. Rodziny, które są regularnymi płatnikami na rzecz Funduszu ( §3 p.1) , maja prawo do bezpłatnego pochówku swoich członków.
 3. Osoby mieszkające na terenie Parafii Łąka nie należące do „Funduszu” zostają członkami wpłacając ustaloną przez proboszcza kwotę wpisową.
 4. Utrata prawa do bezpłatnego pochówku następuje wskutek niezapłacenia dwóch składek zadeklarowanych.
 5. Rodziny nowo przybyłe do parafii lub nowo powstałe, aby zostać płatnikami regularnymi, muszą zadeklarować i dokonać wpłaty najbliższej składki kwartalnej. Są one zwolnione z zapłaty składki wyrównującej.

V.

 1. Zarządzanie Funduszem należy do wyłącznej kompetencji proboszcza.
 2. Proboszcz wykonuje zarządzanie Funduszem przy pomocy zarządcy i skarbnika.

VI.

 1. Proboszcz mianuje zarządcę i skarbnika Funduszu na wniosek Rady Parafialnej na okres 2 lat.
 2. Do zadań zarządcy Funduszu należy:
 • sporządzanie w porozumieniu z proboszczem i Radą Parafialną planu wpływów i wydatków Funduszu,
 • przedstawianie do końca stycznia każdego roku sprawozdania finansowego za rok poprzedni,
 • kierowanie w porozumieniu z proboszczem bieżącymi pracami na cmentarzu.
 1. Zarządca może  jednorazowo wydatkować z Funduszu sumę, której wysokość zostaje określona przez proboszcza na wniosek Rady Parafialnej Na wydanie kwoty wyższej od ustalonej, zarządca musi posiadać każdorazowo zgodę proboszcza.
 2. Do zadań skarbnika należy:
 • zbieranie składek i organizowanie zbiórek na Fundusz,
 • prowadzenie dokładnej ewidencji dotyczącej płatników regularnych,
 • udostępnianie dokumentacji osobom do tego uprawnionym
 1. Skarbnik ma obowiązek przechowywać pełną dokumentację przez jeden okres sprawozdawczy ( 1 rok).
 2. Zarządca i skarbnik pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Proboszcz w sposób nieskrępowany może odwołać zarządcę i skarbnika.

 VII.Z ważnych przyczyn Fundusz może zostać zlikwidowany przez proboszcza:

 1. na wniosek Rady Parafialnej, przyjęty większością 2/3 głosów składu Rady,
 2. z inicjatywy samego proboszcza po uprzednim wysłuchaniu zdania Rady Parafialnej,
 3. na polecenie zwierzchniej władzy kościelnej.

VIII. W przypadku likwidacji Funduszu, środki na nim zgromadzone zostają przekazane na konto parafialne parafii Łąka.

 

Aneks

Odnosząc się do „Zasad” funkcjonowania Funduszu § 4 p.3 wpisowe do końca I półrocza 2003 roku wynosi 50 zł.


Zakres czynności utrzymania porządku na cmentarzu

Do obowiązków Gospodarza cmentarza należy:

 1. Obsługa pogrzebu — wykop i zasypanie grobu oraz wywóz zbędnej ziemi i gruzu, oraz zabezpieczenie  wykopu.
 2. Koszenie trawy na cmentarzu, wokół ogrodzenia od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W czasie zimy odśnieżnie głównych alejek.
 3. Dbanie o czystość chodników wewnątrz cmentarza, drogi dojścia oraz parkingu przy cmentarzu.
 4. Dbanie o porządek na wysypisku śmieci — segregacja, tłuczka zniczy w pojemniku przeznaczonym do wywozu, spalanie pozostałości z grobów (wieńców , kwiatów, trawy).
 5. Dbanie o stan techniczny kranu z wodą (zabezpieczanie na zimę).
 6. Gospodarz cmentarza podlega bezpośrednio ks. Proboszczowi.
 7. Wykonuje inne polecenia związane z utrzymaniem cmentarza.
 8. Zabrania się udostępniania kluczy do bramy wjazdowej osobom nieupoważnionym.
 9. W czasie trwania pogrzebu na cmentarzu obowiązuje schludny ubiór.
 10. Gospodarz zobowiązany jest do pomocy w uroczystościach organizowanych na cmentarzu przez parafię.
 11. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym.

Przyjmuję do wiadomości i stosowania:

Gospodarz

Proboszcz

Łąka, dnia 01.07.2008 r.


Opłaty cmentarne

Rodzaj usługi Rodzaj opłaty Kwota (zł)
Kwartalna składka Dobrowolna kwartalna składka dla osób uczestniczących w Parafialnym Funduszu Na Rzecz Utrzymania Cmentarza. Uiszczana u P. Sołtysa wsi Łąka lub na rachunek parafialny 40,00
Jednorazowa wpłata za pochówek Jednorazowa wpłata za pochówek zmarłego przez jego rodzinę (w przypadku  uczestniczenia w Funduszu).         0
Jednorazowa wpłata za pochówek Jednorazowa wpłata za pochówek zmarłego przez jego rodzinę (w przypadku nie uczestniczenia w Funduszu). Uiszczana u Pana Sołtysa Wsi Łąka 600,00 obowiązuje od 01.01.2013
Jednorazowa opłata za nowo powstały pomnik Jednorazowa opłata za nowo powstały pomnik (nie dotyczy w przypadku remontu już istniejącego pomnika. Uiszczana u Księdza Proboszcza w Łące 50,00
Zarezerwowanie miejsca na cmentarzu pod pomnik Zarezerwowanie miejsca na cmentarzu pod pomnik (powstaje wtedy gdy za życia wybierze się miejsce na cmentarzu i zarezerwuje). Uiszczana u Księdza Proboszcza w Łące i sporządzeniu notatki.  400,00
Wjazd firmy kamieniarskiej Wjazd jednorazowy firmy kamieniarskiej na teren cmentarza. Uiszczany u Księdza Proboszcza w Łące 50,00
Jednorazowa opłata od firmy kamieniarskiej dotycząca wybudowania piwniczki Jednorazowa opłata od firmy kamieniarskiej dotycząca każdej wybudowanej piwniczki. Uiszczana u Księdza Proboszcza w Łące 50,00
Opłata za wynajęcie chłodni Opłata za wynajęcie chłodni (dotyczy wynajęcia chłodni dla przechowania zmarłego, który nie będzie pochowany na cmentarzu w Łące).Uiszczana u Księdza Proboszcza w Łące 50,00
za każdą dobę

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM