SAKRAMENTY

Samo słowo „sakrament” pochodzi od słowa z języka łacińskiego sacramentum oznaczającego przysięgę na sztandar, a swoje najgłębsze znaczenie czerpie ze słowa greckiego: mystrion – tajemnica. Tym samym słowo sakrament łączy w sobie cechy czegoś bardzo ważnego, uroczystego, publicznego oraz tajemniczego, nie dającego się do końca pojąć czy zrozumieć.

Katolicy wierzą, że „Bóg jest wśród nas”, że nie jest istotą od nas oddaloną i nieosiągalną. Ta wiara oraz obiektywna prawda „obcowania” Boga z człowiekiem stanowi element wyróżniający katolicyzm spośród innych wielkich religii świata. Tym co daje szczególną obecność Boga w życiu człowieka jest Jego Słowo zawarte w Biblii oraz Sakramenty.

W nauczaniu Kościoła Sakramenty są ustanowionymi przez Chrystusa widzialnymi i  świętymi znakami niewidzialnej rzeczywistości, w której chrześcijanie mogą doświadczyć uzdrawiającej, przebaczającej, posilającej, wzmacniającej i uzdalniającej do miłości obecności Boga. Działa w nich Bóg dając nam swoją łaskę.

Kościół Katolicki w procesie historycznego wyodrębniania szczególnych łask płynących z misji i działalności Jezusa Chrystusa  na ziemi wyszczególnił siedem sakramentów:
CHRZEST
BIERZMOWANIE
EUCHARYSTIĘ
POKUTĘ
NAMASZCZENIE CHORYCH
KAPŁAŃSTWO
MAŁŻEŃSTWO
Wszystkie te znaki działania Chrystusa są nam potrzebne po to, abyśmy mogli dochodzić do Boga nie tylko intelektem ale również zmysłami, tak jak mogli to czynić ludzie spotykający Zbawiciela 2000 lat temu w Palestynie.