Złoty jubileusz kapłaństwa

12 czerwca br. mieszkańcy podrzeszowskiej wsi Łąka obchodzili święto ku czci swojego patrona, św. Onufrego. Tegoroczne uroczystości odpustowe w parafii miały jednak charakter szczególny. Połączone były bowiem z pięćdziesiątą rocznicą święceń kapłańskich ks. kan. Władysława Sidora, który od wielu lat sprawuje posługę kapelana w miejscowym Domu Pomocy Społecznej. Do grona świętujących dołączył również kolega kursowy Księdza Kanonika abp Edward Nowak z Rzymu, także obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa.

Władysław Sidor urodził się w 1939 r. w Ostrowie k. Radymna. Tam także uczęszczał do szkoły podstawowej, a w miejscowym kościele przyjął pierwsze sakramenty. Kolejne lata jego życia były związane z Przemyślem. Po czterech latach nauki w liceum, wstąpił do WSD w Przemyślu. 16 czerwca 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Bardy.

Przez kolejne czternaście lat ks. Władysław Sidor sprawował posługę wikariusza w parafiach leżących na terenie diecezji przemyskiej. W 1979 r. ks. Władysław objął funkcję kapelana i rektora kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Łące, prowadzonym przez Siostry Opatrzności Bożej. Posługę tę sprawuje nieprzerwanie przez trzydzieści cztery lata aż po dzień dzisiejszy. Cieszy się przy tym wielkim uznaniem zarówno ze strony sióstr, podopiecznych, jak również świeckich pracowników placówki. Poza tym Ksiądz Kapelan pracował jako katecheta. Mieszkańcy Łąki znają go jako gorliwego kapłana, który zawsze jest gotowy do udzielania sakramentów pokuty i Eucharystii, a także głoszenia Ewangelii.

Ponadto ks. Władysław Sidor jest człowiekiem niezwykłej pokory i wrażliwości. Powierzając Bogu swoje życie, przez pięćdziesiąt lat niezłomnie kroczy drogą wyznaczoną Mu przez Chrystusa.

Na uroczystej Mszy św., której przewodniczył czcigodny Ksiądz Jubilat, byli obecni kapłani z dekanatu Rzeszów Północ z ks. dr. prał. Ireneuszem Folcikiem, zaproszeni księża, rodzina, goście oraz parafianie. W uroczystościach wziął udział również przedstawiciel Biskupa Rzeszowskiego kanclerz Kurii, ks. prał. dr Jerzy Buczek. On także odczytał list, w którym pasterz naszej diecezji wyraził wdzięczność i szacunek za pięćdziesiąt lat posługi Księdza Kapelana oraz przekazał mu dokument, na mocy którego ks. Władysław Sidor został powołany do grona kanoników honorowych Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej.

Tego dnia parafianie łąccy w sposób szczególny modlili się również o potrzebne łaski dla swojego proboszcza, ks. kan. Wiesława Rafacza z okazji imienin.

Piotr Smotryś